Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

U wordt verzocht onderhavige algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Om te bestellen bij MrsBLingerie, moet u minimaal 18 jaar zijn.

De webshop http://www.mrsblingerie.be (hierna “Webshop” genoemd) is een site voor e-commerce die toegankelijk is via het internet en openstaat voor alle gebruikers van dit netwerk (hierna “Klanten” genoemd). De Webshop werd opgemaakt door de onderneming Frederik Biesemans BVBA (hierna Mrs B Lingerie genoemd), met maatschappelijke zetel gevestigd te Zandstraat 90, te 3945 Ham, met ondernemingsnummer 0859.592.719 en BTW nummer BE 0859.592.719, email adres info@mrsblingerie.be.

Eenieder die aankopen wil verrichten op de Webshop, bevestigt daartoe juridisch handelingsbekwaam te zijn. Elke persoon die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag gebruiker zijn van de Webshop, met dien verstande dat het hem onder geen beding is toegestaan aankopen te verrichten op de Webshop en dienvolgens de hoedanigheid van Koper te verkrijgen. Alsdan is de wettelijke vertegenwoordiger van de onbekwaam verklaarde aansprakelijk voor de raadpleging van de Webshop en de daarop beschikbare diensten. Deze wettelijke vertegenwoordiger dient de onderhavige bepalingen na te leven. Indien persoonsgegevens worden verschaft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen, dan wel de onbekwaam verklaarde persoon uitdrukkelijk toestemming te verlenen om dat formulier in te vullen.

Voor de gevolgen van drukfouten kunnen wij géén aansprakelijkheid aanvaarden.

De prijzen zoals deze getoond worden op onze Webshop zijn inclusief 21 % btw.

Een bestelling wordt nagekomen onder voorbehoud van de mogelijke weigering door Mrs B Lingerie. Een bestelling kan met name niet nagekomen worden in geval van verkeerde prijsmelding, bij niet-betaling van voorafgaande bestellingen of ingeval Mrs B Lingerie van oordeel is dat artikelen te vaak werden teruggezonden of verloren.

Iedere Klant die een op de Webshop te koop aangeboden product bestelt, wordt geacht de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben doorgenomen en uitdrukkelijk ermee in te stemmen.

Deze aanvaarding wordt niet afhankelijk gesteld van een handgeschreven handtekening van de Gebruiker. Overeenkomstig het gestelde in de wet van 9 juli 2001 inzake de vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de validatie van de bestelbon, wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de partijen, dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en tot bewijs strekt voor de volledigheid van de bestelling en voor de opeisbaarheid van de verschuldigde geldsommen ter uitvoering van deze bestelling.

Verder wordt uitdrukkelijk bepaald dat de Klant de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden mag opslaan of afdrukken, op voorwaarde dat hij deze voorwaarden niet wijzigt.

Koopovereenkomst

Nadat u een bestelling heeft doorgegeven, is de koopovereenkomst een feit. Uw koopovereenkomst via internet wordt door u bevestigd door met een muisklik op de knop “kopen” te klikken. Voor elke online bestelling zal u binnen 24 uur nadat wij uw bestelling hebben ontvangen, een bevestingsnemail ontvangen op het e-mailadres dat u heeft opgegeven. Deze e-mail ter bevestiging van uw bestelling bevat tevens een link naar deze leveringsvoorwaarden die u kunt opslaan voor toekomstige raadpleging. Alle artikelen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Indien een artikel tijdelijk niet voorradig is houden wij uw bestelling aan. Het kan echter voorkomen, dat een artikel definitief is uitverkocht. In dat geval krijgt u daarvan bericht.

Wij behouden ons het recht voor, bestellingen niet uit te voeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden. Wij behouden ons het recht voor bij iedere bestelling bepaalde betaalwijzen niet aan te bieden en te verwijzen naar andere betaalwijzen. Na levering bent u verantwoordelijk voor verlies en beschadiging van de producten.

Levering

Uw pakket wordt aangeboden door B-post op het door u opgegeven adres. Wij doen ons best om het pakket zo snel mogelijk te laten leveren. Indien bepaalde artikelen tijdelijk niet op voorraad zijn, krijgt u daarvan een bericht, en zal de levering uitgesteld worden.

Bijdrage verzendkosten

Bij bestelling voor België kleiner dan 50 euro incl BTW, en alle bestellingen voor het buitenland, zullen verzendingskosten aangerekend worden. De verzendkosten worden per bestelling slechts één keer aangerekend, zelfs al wordt de bestelling in meerdere keren geleverd. Deze verzendingskosten zijn afhankelijk van het land waarin geleverd zal worden. Als u betaalt aan de postbode bij aflevering bedragen de extra rembourskosten € 3.50 (enkel beschikbaar voor leveringen binnen België).

Betaalwijze

We bieden 3 betaalwijzen aan:

* Onder rembours bij aflevering: U betaalt het bedrag van uw bestelling aan de bezorger bij aflevering. U betaalt ook de som van € 3.50 als deelname in de betalingskosten. Deze betaalwijze is enkel beschikbaar voor leveringen binnen België.

* Via Paypal: PayPal is een online betaalmethode waarmee u makkelijk en veilig online betalingen kunt doen en ontvangen. PayPal helpt uw creditcardinformatie te beschermen met geavanceerde beveiligingssystemen en fraudepreventiesystemen. Uw bank-of creditcardgegevens worden alleen door PayPal opgeslagen. Daarom is het bij aankopen met Paypal niet nodig bij iedere transactie opnieuw uw gegevens via internet te verzenden. Dit maakt betalen via PayPal extra veilig. Daarnaast maakt dit systeem betalen extra eenvoudig: u betaalt met slechts een paar klikken omdat uw kaartgegevens gekoppeld zijn aan uw account – en u deze gegevens dus niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren. Maak gratis een PayPal-account aan en koppel deze aan uw bankrekening of creditkaart. Dan wordt winkelen in onze Webshop nog eenvoudiger. U kunt meer informatie vinden over PayPal op hun website.

* Directe bankoverschrijving: U betaalt het verschuldigde bedrag op onze rekening, met de mededeling die u in de email met de orderbevestiging vindt. Zodra wij het geld op onze rekening ontvangen hebben, wordt uw bestelling verwerkt en zo spoedig mogelijk verzonden.

Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen gebruik te maken van uw herroepingsrecht van onbeschadigde en ongebruikte artikelen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het (laatste) goed fysiek in bezit krijgt. Uiteraard mag u de door u bestelde artikelen eerst beoordelen en/of passen, tenzij anders vermeld. Als uitzonderingen op dit retourrecht gelden dat slips om begrijpelijke hygiënische redenen niet kunnen worden teruggezonden indien de verpakking en/of verzegeling is verbroken. Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht, dient u ons door middel van een eenduidige, ondubbelzinnige verklaring, zoals een brief per post of e-mail te informeren. U kunt daarbij gebruikt maken het formulier voor herroeping. U kunt uw herroepingsrecht ook uitoefenen door het desbetreffende formulier samen met uw bestelling binnen de termijn voor herroeping aan ons te retourneren. Het formulier voor herroeping kunt u sturen naar: Mrs B Lingerie, Winkelom 83 – A3, 2440 Geel, of email: info@mrsblingerie.be. Het retourartikel verpakt u goed met een duidelijke opgave van reden van retourzending. Maak voor het invullen van uw gegevens uitsluitend gebruik van bij uw zending ingevoegd retourformulier en het formulier voor uw herroeping. Bewaar zorgvuldig uw retourbewijs dat u ontvangt bij afgifte van uw pakket. Bij eventuele vermissing dient deze controlestrook als bewijsstuk. U kunt het retourartikel voldoende gefrankeerd retour zenden naar: Mrs B Lingerie, Winkelom 83 – A3, 240 Geel, België. Wij crediteren geen facturen van gebruikte of beschadigde artikelen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Terugzendingen zonder voldoende frankering zullen geweigerd worden. Indien uw artikelen gebreken vertonen, zullen de frankeerkosten terugbetaald worden. In de andere gevallen blijven de frankeerkosten door u verschuldigd

In geval van overdadige retourzending heeft Mrs B Lingerie het recht om toekomstige bestellingen te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden. Wilt u een artikel omruilen voor een andere kleur of maat, dan worden er niet opnieuw verzendkosten in rekening gebracht. U moet deze omruiling wel binnen 14 dagen na uw retourzending aan ons kenbaar maken. Plaatst u een nieuwe bestelling dan brengen wij de normale bijdrage van de verzendkosten in rekening zoals deze zijn omschreven in het artikel Bijdrage verzendkosten. Indien de retourzending wordt aanvaard, zal Mrs B Lingerie het door u betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen. De terugbetaling kan door ons worden opgeschort totdat wij de geretourneerde goederen hebben terug ontvangen of (in geval van dispuut) totdat u ons een bewijs van retournering van de goederen heeft verstrekt. Indien u heeft gekozen voor de aflevering van uw pakket onder rembours dan dient u voor een terug storting contact op te nemen met onze klantenservice via het contactformulier.

Klachten

Klanttevredenheid is voor ons zeer belangrijk. Desondanks kan het voorkomen dat Mrs B Lingerie en/of de door u bestelde artikelen niet voldoen aan uw verwachtingen. Neem dan contact op met onze klantenservice, dan doen wij ons best om een passende oplossing te vinden. U kan ons daarvoor mailen op info@mrsblingerie.be.   De bij ons ingediende klacht wordt binnen maximaal 14 dagen na ontvangst van uw klacht beantwoord. Als er meer tijd nodig mocht zijn voor de afhandeling van uw klacht, dan ontvangt u binnen deze 14 dagen een ontvangstbevestiging waarin de termijn wordt aangegeven wanneer u een inhoudelijke reactie van ons kunt verwachten. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent met ons antwoord op uw klacht. Indien u het niet eens bent met de uitkomst, dan heeft u 4 weken de tijd om hiertegen in beroep te gaan. Dit doet u door ons per email te laten weten dat u het er niet mee eens bent en dat u een andere oplossing wilt. In uw email moeten de volgende gegevens worden opgenomen: – omschrijving van uw klacht en waarom u het niet eens bent met het eerder door ons ontvangen antwoord; – uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres; – uw klantnummer. Het hoofd van de Klantenservice bevestigt de ontvangst van uw email en geeft aan wanneer u een antwoord krijgt. Dit zal meestal binnen enkele weken, maar uiterlijk binnen 3 maanden zijn.

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen Mrs B Lingerie BVBA en de Klant worden beheerst door het Belgisch recht. Indien geen minnelijke oplossing kan worden gevonden tussen de Gebruiker en Mrs B Lingerie, kan de Gebruiker zijn klacht rechtstreeks online indienen via de website van de Europese Commissie : http://ec.europa.eu/odr/. Ingeval van geschil zal naar een minnelijke oplossing worden gezocht alvorens een gerechtelijke procedure wordt ingesteld. Enkel de rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd.

Mrs B Lingerie houdt zich het recht voor om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, maar de algemene voorwaarden die aanvaard zijn tijdens de bestelling blijven van toepassing gedurende deze overeenkomst.